|

Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: kodo@biuro.perla.p, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy najmu apartamentu oraz w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność realizacji umowy najmu apartamentu. Następnie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Perła – Browary Lubelskie S.A. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia swoich należności z wynikających z zawartej umowy oraz ochrona przed roszczeniami.

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z którymi Pani / Pan współpracował w celu rezerwacji noclegów w apartamentach w celu potwierdzenia rezerwacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Perła – Browary Lubelskie S.A. takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki, podmioty świadczące usługi prawne.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy najmu apartamentu. Zarząd Perła – Browary Lubelskie S.A.”

“The Controller of your personal data is Perła – Browary Lubelskie S.A. (ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin). You can contact the Controller by writing to kodo@biuro.perla.pl, calling at +48 81 710 12 01, or sending a letter to the Controller’s registered office.

The Controller has appointed a Personal Data Coordinator who can be contacted by email to kodo@biuro.perla.pl, or in writing to the address of the Controller’s registered office. You can contact the data protection officer in all matters regarding the processing of your personal data and the exercise of data processing rights.

Your personal data will be processed for the purpose of implementing the apartment lease agreement and providing indemnification against claims.

The necessity to implement the apartment lease agreement provides the legal basis for the processing of personal data. The processing is also legally based on the necessity to pursue the legitimate interest of Perła – Browary Lubelskie S.A. It is the Controller's legitimate interest to claim any amounts due to the Controller under the concluded agreement, and to obtain indemnity against any potential claims.

Your personal data may be shared with entities which you have contacted in order to book accommodation at apartments or to confirm your booking.

Your personal data may be shared with entities which provide services to Perła – Browary Lubelskie S.A., including tax and accounting, IT and computer system, mail and courier, banking, and legal services.

Your personal data will be processed throughout the term of the agreement. The retention period for personal data may be each time extended by the claim limitation period, where data processing is necessary to pursue claims, if any, or to provide indemnification against such claims by the Controller. You have the right to access your personal data, and to request that such data be rectified or deleted or that their processing be restricted.

As the processing of your personal data, in accordance with the agreement, is carried out by automated means, you also have the right to transfer the personal data which you have provided to the Controller, i.e. to receive the personal data from the Controller in a structured, commonly used, machine-readable format. You may also send the data to another data controller.

Where the basis for the processing of your personal data stems from a legitimate interest of the Controller, you have the right to object to such processing.

Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement. Such an authority in Poland is the President of the Personal Data Protection Office.

While the provision of personal data is not obligatory, it is required for the implementation of the apartment lease agreement.

The Management Board of Perła – Browary Lubelskie S.A.”


Nowoczesne i komfortowe apartamenty w samym sercu zabytkowego
kompleksu browaru Vettera.


Nowoczesne i komfortowe apartamenty w samym sercu zabytkowego
kompleksu browaru Vettera.


Nowoczesne i komfortowe apartamenty w samym sercu zabytkowego
kompleksu browaru Vettera.

Wybierz termin

Rezerwacja od calendar
Rezerwacja do calendar
Liczba osób

Zobacz film

Poznaj
Browar Perła


+ 48 667 997 103
apartamenty@perla.pl

ul. Bernardyńska 15
20-950 Lublin

Jak do nas trafić?

DOŚWIADCZAJ / SMAKUJ / WYPOCZYWAJ